Zerrî Girsê Mi

Şeyda Asmîn

Mîzgîn, Mîzgîn ti kî mebê,

Bi nê asmêno ke çim şikneno mi mexapne

Maf ben kênê, maf ben.

Her şewdir na şîîre ci rê wendênê. Şîîra şaîrêde Kurd bîye, labelê bi tirkî nusna bî. Cayê Mîzgîne de Ferîde bîye. Aye vurna bî. Aye Mîzgîne ra zaf hes kerdêne. Mîzgîne huyayişa kîşta lewa bîye, o ke herekîyene zerrîya bele, o ke xo verdêne royê verê întîharî, fikra întîharî kerdêne vila. Reyna çerexnêne cuyayiş. Bîyêne mane, vengîya cuyayiş kerdêne pir. Vengayîyake welatêde xerîb de virazîyene û reyna rehet-rehet pir nêbena. Ro bê mix xo de darde kerdêne. Ro hînî darde kerdî mendêne. Ne merdêne, ne xelesîyêne ra. Winî talîtîye de darde kerdî ezeb antêne. Zon vetî, bêxud.

Mîzgîn, Mîzgîn ti kî mebê,

Bi nê asmêno ke çim şikneno mi mexapne

Maf ben kêne maf ben.

Sîlah hermede şonê. Pêrarade derg û dila de yê. Mîzgîne lengena. A ci rê na şîîre wanena. Mîzgîne huyena. Qidayê huyayişê to Mîzgîn, qidaye huyayişê to. Hevala min a delal, hevala ruhê mi, her tim wina bihuye. Huyayiş zaf şona to, ti zanena. Çi rey muriz meverde ra, çi rey meberbe. Muriz nêşono to ra, berbîş nêşono to ra. Bi huye vila asêya, her tim bihuye. Wazena tenge de be, wazena hîraye de be, wazena ver merg de be, bihuye. Nê çimê mi to murizin mevînê, çimanê toyê şalênaye rindeka de hîsîra mevîne. Roja ke ez ê çiman de hîsîra bîvînî awa sîyaye bêro çimanê mi ser de. Ez reyna dinya mevînî. Ez reyna tîja homete, aşma zerde, asmênê kewî, dosere, estara, estaranê şewa paka, waranê zerrîya domanîya mi, ez ke ser ra dîwane wa, awa çemanê welatê koyanê berzî, koyanê berza, merganê derga û kewîya, domananê kewî huyaya, ez bona gula, dakelanê dest zivra, a ke herendeye destanê xo yê zivrî mîyanê porê mi de, a ke zerrîya mi de dirbeta, dirbetade qalik nêcêna tim û tim ci ra gonî, goneşîre şona.

– Heval Mîzgîn ka sîleha xo bide mi, ez heta cayêkî berî reyna bidî to.

– Hevala Bêrîtan ti wazena mi ra çi vaja. Tayê linga mi dejena labelê ez eşkîna sîlaha xo berzîk.

– Hevala Mîzgîn mi nêvato ti nêşkîna, tena zerê mi ra ame, mi waşt ez taye sîleha to berzîk, ma se bîyo, hem eke ez bîyêne to sîlaha mi berz nêkerdêne?

– Of ya ti kî sey biza bi rik a, temam hadî bigê.

Linga aye tadîyay bî. Reyek tadîyay bî a roje ra têpîya her tim tadîyêne. Nayê kî xeylê zehmet dayêne aye. No halê aye ser Berîtane kî tesîrode xirab kerdêne. Berîtane qe damişê nê halê aye nêbîyêne. A seba aye vileşîyêne ro.

– Heval Mîzgîn cayoke ma şome zaf dûr o?

– Qasê çar-ponc saeta esto.

– Wey ma ti nêvana ma merdîme. Ez çar-ponc saetanê şima zanen. Çar-ponc saete şima, yanê a rastîye de hewt heşt saetî.

Reyna huyayişê xo yo rindek ser lewa:

– Ma sebî hevala Berîtan hende farq çin o, çin o.

– Ti şo aye kulika mi ra vaje. Mi êdî şima şînansnayê. Tawo ke şima hevalê kanî vajê na raye hende menda, ez zanen ke hîna di-hîre qatî dûrîya. Şaş fam meke hevala Mîzgîn ez seba ke rincan bîya wina nêvana.

– Ka sîleha xo bide mi. Xo vîra meke to soz da bî mi, to heta cayêkî badê bidêne mi.

– Tamam, tamam tawo ke o ca bêro ez bidî to. Nê mabên de cayoke ma şome kotîyo hevala Mîzgîn.

– Ma şome Venga Sore.

– Venga Sore?

– Ya, ganî ma ewro xo biresnîme grube. Hevala xebere gureta îhtîmalo de gird operasyon vejîyo. Grube arazî neşînasnena. Bê kurye grube çin  bibo.

– Ma hevala Mîzgîn ti bi na linga xo eşkena grube rê kuryetî bikera?

– Wey Bêrîtan to çi taw dîyo mi linga xo, xo rê kerda asteng. A şoro xo rê bidejo qe xemê mi nîyo.

Tawo ke na kêneke huyena her cayê xo huyeno. Pêroyê rîye xo huyeno. Tewr zaf kî çimê xo huyenê.

Gerîla û rayîr. Ama nêama tewr zaf nê hurdmînan çekuyî bala aye ancenê. Xora amêne vîrî nêamêne vîrî rayîran ra hes kerdêne. Rayîra hîsê resene û ca bîyene aye de viraştêne. Rayîra to tayinan ra cîya kerdêne resnayêne tayina. Her rayîr macerayede newe bîye. Cayêde wendî bî; vatêne rayîr çin a, ma bi xo rayîr virazeme. Na fikre weşa aye şî bî. A kî nika amay bî rayîra xo viraştêne. Bîyêne ke a na rayîr se biwazo winî bivirazo. Rayîra ke şîyêne xeyalanê domanîya aye, rayîra ke şîyêne azadîye bivirazo.

Mizgîne pey xo de nîyada ke Bêrîtane qasê pancas metre dûrî menda. Aye fikirîya ke Bêrîtane rincan bîya. Bêrîtane gerîlatîye de hîna newe bîye. Bîyêne ke rew biqefelîyêne. Ser aye pawê û veng vist xo ra:

  • Hevala Bêrîtan ti zana ez pey nê neqebe de çîyê bimusnî to. Ez pêbawera ke zaf weşa to şoro, ti ci ra zaf hes bikera û ez bawer nêkena ke to emrê xo de cayêkî çîyê henen dîye.

Bêrîtane sere kerd berz, aye de nîyada, şewla tîje mîyanê pelganê mazêre ra pol pol dêne rûyê aye ra. Aye nika zaf rindek asayêne. Ereq dabî teber, sirotê xo yê sûrî tayê bîn bîbî sûr. Zereyê çiman sey her demî huyayêne.

– Hevala Mîzgîn ez nêqefelîya, ez fikirîyene. Fikir û xeyala ez girewta berda, mi xo vîra kerdo, coka pey de menda.

– Hevala min a delale ez seba aye nêvana. Ez rast vana. Ti pey nê neqebî de bivîne.

Na rey Bêrîtane rastî merex kerd, ka a çi bimusno aye. Tawo ke rest aye, kişta aye de nîşte ro, pişta xo azna çenteyê xo:

– Hevala Mîzgîn rastî ti çi bimusna mi, mi merex kerd.

Mîzgîne bi peşmerîyayîşêde weş aye de nîyada;

– Mi rê çiko nêvan, tayê merex bike. Va û hermê xo antî cor.

– Of ya hevala Mîzgîn ti çixa xiraba!

Mîzgîne nika bivengode berz huyena, xo ra no halê aye zaf weşa aye şono. Aye de nîya da:

  • To bîhna xo girewt? Hadê ma wurzîme ra. Hende zexelîye besa.

Bêrîtane sayî dî û nişka va:

– Wey hevala Mîzgîn nê çikê? Rastî kî mi cayêde hende gird nêdîyo.

– Tabî hevala mi nînan ra vanê sayî. Ka ti yew kî tahma înan bivîne. Hemgên çik o ke lewe nînan de.

Bêrîtane çimê xo çarnay, nêzanitêne ke kamcîye cira kera, her yewe, yewe ra sûr û gird bîye. Peynîye de yew cira kerde. Tayê destê xo de arde berde, ket kerde.

  • Himm na saya Hawa ya a ke da Ademî. Na saya behiştî Ti zana hevala Mîzgîn welatê ma ra dot beheşt çîno. Beheştoke qala ci kenê welatê ma wo. O ke aqlê însana de fikra cenetî viraşta welatê ma wo. No welat mekanê zaf verêna wo.

Berîtane kewtî bî saye ser hetêkî ra saye werdêne hetêkî ra nê vatêne. Mîzgîne qe çîyê nêvatêne a goştarî kerdene. Aye kî sayade sûr û girse werdêne. Kîşta hînî de nîştî bî ro weş weş aye de nîyadêne.

  • Ma hînî nîyo Hevala Mîzgîn, ez şaşa, eke ez şaşa vaje?

Nîyadîşê aye vurîya. Şab û çimê aye bî xemgîn. Bi vengode seke zaf dûra ra êno:

  • Heya Hevala Berîtan ti rast vana, labelê nika welatê ma beheştê (cenetê) xo kerdo vîndî, bîyo dojeh (cehnem.) Ceneme roja ke têde însanî mêrê kîştene çî

Nê vatanê aye ser Berîtane tesîrode giran viraşt. Şab û çimê aye kî vurîya. Pozxiniyade girane amê aye ser. Na çimê Mîzgîne ra nêrema. Mîzgîne vatanê xo ra poşman bîye. Çi rey nêwaştêne kêfê aye biremo. Musay bî halê ayo şên. Pey cû nîya fikerîye; ma mîyane şerde biderfeto ke her tim şên bo. Cayoke têde kîştene est bo kêfweşîye bîyene. Seba ke hewayî vila bikero:

– Heval Berîtan ti awe nêşimena? Awa nê hînî zaf weşa.

– Heya, ez bişimî.

Aye ra amê têçim, waşt ci ra vajo; ez zanen hevala mina delal, ez zanen mîyanê senê rastîye der a. Ti qe xem meke.

  • De hadê bişime ma şî Herey memanîme.

Destan de sayî reyna kewtî raye. Verê şanî reştî grube;

  • Ma bi xeyr hevalno! Hurdmînan pîya vat bî.

Gerîlaye ke dormê adir de amay bî pêser, înan kî pêro pîya cewaba înan da:

– Xeyr bi silamet, şima xeyr amê. Dormê adir de ca musna înan ke ronîşê.

– Xeyr mîyan dîme.

Halê înan ra kefş bî ke ê xeylê rincan bîye. Pey raya de derg huyayişê hevala dermanê rincaniyo. Û bi ê ra bardaxek çay! Çayake ser adirê gerîla pocîya. Qe mevajê çay çaya, çi ferqa çaya gerila esta? Hînî nîya. Taybetmendîya adirê gerîla; o bê dû yo. Eke ti cinîya adirê to dû bikero. Mudahala yewîne:

  • Hevalê, o çi dû Ma ti ajan a! Heval eke ti nêzana adir wekerê, destê xo me de pira. Çîyoke ti vajê çîno, çunke mudahaleyade ca der a. Ti kî nayê rind zana. Tawo ke dû kewt asmên, beno ke dişmenî ra bay bay bikero vajo; ka de bê ez nawo tîya ya. Ha ez kotî de mendî bî? Tamam, mi qala çaya adirê gerîla kerdêne. Şima zanenê na dinya de mîyanê bonyanêne weşa de yew bonya tewr weş kî bonya çaya adirîya. Ez nizan çend însan ferqa nayê der ê labelê rastî kî bonya çaya adirî zaf weşa. Eke şima mi pers kerê, teberê bonya çaye, bonya adirî, taybetî kî bonya adirê gonîya û bonya herre (tawo ke şîlîye varena) tewr bonyê weşê.

Hevaloke pey cû musay ke namê xo Çarçel o, şerbikanê sûra de çaye dergê înan kerde. Bitale bî, ewro hem dem hem şekerê înan est bî. Sey her tawî qulma xoya yewîne de çimê xo guretî, him tahma aye û hem bonya aye onte zerê xo. Na tewgera aye hende baldar bîye ke to vatêne qey çaye oncena royê xo. Noqta, gerisêkî de mîyanê birrekî de bîye. Gerîsode tîk bî, xora tewr zaf nê gerîsî de rincan bîbî. Noqte nîyanênî zanayî weçînêne. Çunke tawo ke dişmen bivecîyêne operasyon, seba ke caye stratejîk de bê noqte nîyanênî weçînaynê. A bîne kî birrê xo sixlet bî, seba xo wedardayene rind bî. Tenê yew dezavantajê nê noqtaya est bî, zafêrîya de awe çîne bîye. Înan awa xo gelîye bi xo ra ardêne. Kaşanê nîyanên de bi bar serkewene karode xeylê zahmet bî. Seba nayê kî ganî to awe zaf baldar bişuxulnê.

Serê şodîrî, hona dinya lêl bîye, bi vengê tîyara hewn ra wuştî ra. Çîyo ke pawa bî, bîbî raşt. Panc heb tîyarê pîya amay bî. Amayena înan û bomba kerdena înan bîbî yew. Nika îndî her ca axir lej bî. Orîyo qorîya balefir, goş û kerrîke mordemî kerdêne kerr. To vatêne nika hard û asmên biqilaşîyo ra. Bi vengê înan ra pêro perra bî ser xo, hama ca de xo resna bî meterîsanê binê hardî. Eke talê înan est bîyêne, bomba meginêne serê meterîsî çîye bi înan nêamêne. Qasê metroyê kî biginêne nêzdîye înan çîyê nêbîyêne. Labelê eke talê înan çînî bîyêne biginênê ser meterîs bi xo, ê tawî meyîte înan bira nêmendêne, bîyêne letê letê. Înan îndî rind zanitênê. Virindîye tîyara her ca bomba kerdênê, pey înan ra kobra.

Pepo keko na çi orî û qorîya. Cinawurê şanika wuşto ra amo, bîyo raşt. Tewr cinawurê şanika lewê nê de çîyê nîyo, tewr rindeko. Nê her ca kerdo xo ver ra, keno xera. Ne dar vano ne kemer. Xora seba ke nêreseno însana hende qarîyo ke koyî, deştî, gelî, gerîsî, dar û ber, awî dayê xo ver xira keno. Hela vengê ê. No vengo bêtoşe. No vengo berz, berz û berz. Hard û asmênî kelaşneno ra. Goş û kerrika beno. Keno kerr. Perdika goşa visneno. Çend hevalî bi nê vengî perdika goşanê xo ra bîbî?

Berîtane reya yewin bî hende nêzdî ra galimê înan dîyêne. Heta a vîste her tim dûrî ra dîbî. Na rey tam amay bî ser serê înan û panc metre dûrî kîşta înan da bî. Labelê Berîtane gonî serdinîya xo vîndî nêkerdî bî. Hewl xo pawitî bî. Porê hîrd mînan bîbî ya, tu gilang milangî nemay bî. Tokê porê înan firda bî. Kêlê kencanê înan pêro ya bîbî. Goşî bîbî giran. Nika çîye nêheşnêne. Berîtane tawo ke dî nêheşnene, kewte qisaweta. Tersê ke a kerr bibo. Bi îşareta Mîzgînî ra va ez nêhêşnen, Mîzgîne ci ra va qisawet meke, tayê bîn şoro goşê to normal bê. Hetê ra kî zerê xo de vana omed ken ke henen bo. Çunke îhtîmalê perdika goşî visîyene kî zafa. Verê ke tîyarî galim bikerê Mîzgîne ê hêşar kerdî bî seba ke fekê xo ya kerê. Labelê a vîste de bîyene ke vîra înan ra bişî bî.

Nika îndî waxtê qisaweta bî. Gelo înan ê dî bî, ya tesadûf da bî înan ra? Gelo hevalanê bînan ra çîye bîbî ya nê? Psîkolojîya hevala senen bî? Ti biwazê mewazê tawo ke ti arazîyê kî de xerîb be, ti rehet nîya. Ti xo zaf bêpawitîşî hîskena. Mîzgîne meterîsî ra vecîye ke şoro dîyarê hevalanê bîn, halê înan pers bikero ke, tîyarî reyna xo verda cêr, tawo xo verda cêr to zanitêne ke qazan bêro. Mizgîne reyna xo êşt mîyanê meterîsî. Na rey kî nêzdîye înan da bî labelê na rey hete noqta înan o bîn da bî. Uca kî meterîsê hevala est bî. Nika qisawetê aye hînî zêde bî. Seba ke birr sixlet bî tam nêdîyenê kî.

Meterîse aye û komutanê grube nêzdîye yewbînî bî. O kî bi qisawet bî. O kî sey Mîzgîne her rey meterîsî ra vecîyêne reyna kewtêne ci. O yewo derg bî. Qemerode semt bî. Taybetî kî ê bi nêzdî bîyenê xo bale ontêne. Xo cor de nêdîyêne. To ey de hawayê ez komutana, nêdîyenê. Hewayede ey şoreşger û weş est bî. Mordemî xo lewê ey de rehet hîs kerdêne. Tu kompleks mordemî de nêvirazîyêne. Mordemî xo sey xo hîs kerdêne. Vindayîşe ey bawerî dênê mordemî. Aye komutanê ke bira puçê xo bi hevala dêne şutene kî vînîtî bî. Û a bi nayê şaş mendî bî. Tewr nakokîye cîya cîya cuaya bî. A tersa bî ke pêro gerîla nîyanên bê. Labelê aye badê dîbî kê, hînî nîyo.

Komutanî pêro zanayîşî Mîzgîne ra guretêne. Her çî aye ra pers kerdêne. Bejn û bala Mîzgînan kilmeke virindîye zaf bawerîye nêda bî ey. Zerê xo de vat bî; nika na ma rê rêberî bikero? Labelê badê dîbî ke Mîzgîne hevalade hewla. Ser arazî û ser tewgerê dişmenî hakîma. Seba ke derheke aye de nîya fikerîya bî xo ra şermaya bî.

Tîyarî nika bêveng bîbî. Qasê heştês dekka waxtê înan est bî. Eke heştês dekka bîne tîyarê mêrê, na rey îhtîmalode girs kobra bîyamênê. Hurdmînan bi lêz şî meterîse hevala kontrol kerdî. Çîye bi hevala nêama bî. Meterîsanê binê hardî ê pawitî bî.

– Wî Hevala Mîzgîn no kutik nika porê ma bicê ro.

Va Berîtane, Mîzgîn ke fekê meterîse de nîşt bî ro tewgerê înan de nîyadêne. Aye pîlot zaf rind dîyenê. Hende nizm firdêne. Xo ra hevalanê kana her tim nîya kerdêne. Hevalê newe kerdêne zerê meterîsa ê bi xo kî ya fekê meterîsî de ya kî teber ra mendêne, tewgerê dişmenî de nîyadênê. Ê tîyara ra zîyaderî kobrayan ra tersêne. Tewgerê kobraya hînî şenik bî. Eke reyek musnayişê to bîdîyenê îndî ti nêşkîyêne xo ci ra bixelesnê ra. Ya kî xeylê zahmet bî. Sey pîyayê kî kewtêne to dima heta ke to pêmecê ro mekîşo ranêverdêne. Nayê ra kî tawo ke kobra amê ganî to xo zaf rind bitemitêne, tawo ke a ser serê to de bîye ti qe cayê xo ra melewîyênê.

– Pîya megere Hevala Berîtan, o tewgerê ma bicê ro. Eke tewgerê ma bicê ro ma yew heval tîya ra mexelesîme ra. Ti zana eke ma xo kobra ra bixelesnîme ra, îndî çîye nêbeno. Eke kobraya kî karê xo qedêna sikorskî bêrê pêroyê tap û tuma de cenderma binê ro. Ê taw eke ma lez bikerîme şîkîme biresîme înan û înan ra dîme. Ya kî xo ra tawo ke xo biverdê noqtayanê ma, ma kunîme pêrodayîşe, seba ke cendermê înan mîyanê ma de rê nêşkînê teknîk kar bîyarê. Nakî ma rê bêna avantajêke girse.

Berîtane bi baldarî Mîzgîne goştar kerdênê. Mîzgîne hona qisey xo nêqedênay bî, roketêk qase panc metro nêzdîye înan kewt. Mîzgîne cayê xo de bîye derg. Seba ke aye nêwaştî bî tew bigero, xo êşt bî tehlukeyo de girs. Labelê eke nîya mekerdene na reyek bîyene ke pêroyê hevala bikero tehluke. Labelê talê xo est bî çîyê nêbî bî. Çi parçe nêgina bî aye ra. Dî ke kobra dûrî kewte xo êşt zerê meterîsî, kîşta Berîtan û Tîjda. Aye zanitêne ke a hona xeylê pirodo. Nika roketî êştêne, badê yewa bîne bîyamenê bi doçka serhev mermî bivarnêne.

Payîz bî. Xoza reng bi reng bîye. Aye wisar û payîzê welatê koyanê berzî ra zaf heskerdêne. Labelê hurdmînan ra cîya cîya heskerdêne. Aye omedê wisarî ra û huznê payîzîra heskerdêne. Rengê payîzî a ontenê zerê xo. Rengo zîyaderî zerd bî. Labelê lewê ey de sûrê mewa, keske qaça, şalêne pelga, rengê vilanê huşk. Cumbişê renga bî û roşana çima bîye. Çimanê aye kî nê rind dîyene.

Operasyonî hîrê roja ont. Tîyara, kobraya mirdîya xo bombardiman kerd badê, seke Mîzgîne têde vet bî, skorskîya ser her tap û tuma de cendermê na ro, Mîzgîne rêberîyade rinde kerde, a şewe kom qada operasyonî ra vete, pey meşêde derg, qasê vîst saata pey de grube resnê cayode hîn pawitî. Grube berde Nederaya. Tîya teberê operasyonî de bî. Seba ke payîz bî Nederayî zaf serdin bî. Dişmen nêşkîyêne vecîyo uca. Bi na torê grube ver be raya xo ya hona xeylê derg û dila kewte. Înan kî xo resna lewê hevalanê ke hadîrîya zimistanî kerdêne.

Payîz rew şî, rengê xoyê delalî bar kerdî şî. Xora gerîlade waxt zaf rew şîyêne. O sey mayîna sûre çar gamî şîyêne. Zimistan ame, bi yew rengê xo. Rengê xoyo sîsîk sey rîpeşî her ca ra fîşt ra. Pêroyê koyê welatê koyanê berzî, bî sîpî. Nika tenya sipî est bî. Zimistan gerîla de dest û payî girêdayîş bî. Hetêkî ra weş bî. Waxtê aresîyayene, waxtê perwerde, ser pratîk vindene, şaşî û kemayanê pratîk sera vindene bî. Labelê gerîlawa ke musêne tewgere virindiye xeylê zahmetî ontêne. A bîne kî xeterîye xo zaf bî. Xozaya dayika ke pawitêne, kerdêne weyî, lawnêne zimistanî bîyene terse kurasê sipî. Eke ti gore qeyd û qanunanê aye tewmegere a bîyene xişm, bîyene xezebe, bîyene buglate, bîyene merdena sipîye, rûye xo yo tarî musnêne. Ganî to virana aye de xo rê cayo ke ti bişîkîye serê xo ci kerê, soba tafîye, adir wekerê bivirazê. Nêbo ti nêşkîna virana aye de vindêrê. Seba nayê kî gerîla zaf bi baldarî cayê xo yo zimistanî kefş kerdênê. Verê her çî ganî cawoke to weçînayo bala dişmenî meonco. Çîyo tewr xirab, zimistanî deşîfrasyona noqta bî. Eke reyek deşîfrasyon virazîya, îndî dişmen pey to canêverdano. Ti şorê kotî o îndî to dima êno. Mîyane vora sipîya serdine de tewger zaf zahmet o û îhtîmalode girs vîndî dayêna. Yanê merdena. Merdena bêwaxt. Merdena bêsilayîye. Û eke ti bi qerşune memirê kî, merdena sipîye êna to vînena.

Ewro vîst û di rojî bî kewtî bî kampe. Tebere hevalanê ke ca viraştî bî hevalê bînî yewê çile de amay bî kewtî bî kampî. Heta na roje her çî rind şî bî. Vare zaf varêne. Emser serranê bînan ra zîyaderî vare vara bî. Nika de qasê di-hîre metre vare vara bî. Noqta, noqteya de virane bîye. Seke mîyanê uskurade hîrade bo. Yew mekteb, yew demêde manga hevalanê xorta bîye, teberê naye di mangê bînî ê hevalanê xorta est bî. Di mangê ê hevalanê cinîya, yew kî kulinde bîye. Kulinde de hem wer potêne, hem nan potêne.

Verê şan bî. Vengêk heşna, vengoke tenê sanîyekî ont. Çixa kilm hende berz. Pey vengî ra tarî. Tarîyode lêl. Çim çima nêvîneno. Tayê waxt şî badê amê xo, veng vîst xo ra;

– Hevalno çik bî? Ma tîyare bî? Nêşîyêne tîyarî.

– Heval vewrês bî, vewrês.

– Vewrês?

Ê vewrêsî heşt canî guretî înan ra. Şeş xortê tîral û di çênekê rindekî. Ê çêneka ra yewe Mîzgîne bîye. Mîzgîn huyena kewe. Mîzgîn kulmek awe. Mîzgîn omed. Mîzgîn ke înan ci ra vatêne Mîzgîna qice. Berîtane çixa bideco kî rext û sîleha Mîzgîne kerde ra. Û seke a qe nêşîya, her tim lewê aye de ra, ci rê şîîr va;

Mîzgîn, Mîzgîn ti kî mebê,

Bi nê asmêno ke çim şikneno mi mexapî.

Maf ben çênê, maf ben.

Nika her wisar heşt vilikî koyanê Amedî de têlewede benê ya.