Ez Mirena

Azad Ararat

Ezo mirena binê bananê rijyayeyan de. Ezo mirena la newe ra gandar bena. Ruh keweno bedenê mi. Bi xoverdayîşî, bi gonîye, bi boya barutî. Ezo mirena. Verê çimanê heme merdimîye de. Merdimîye bîya ker, kor, lal la ez; merdişî ra pey bena gandar. Cuye rafînena newe ra. Cuye rafînena verê çimanê merdimîye. Wa merdimîye bizana; xoverdayîş senîn o, çik o, merdiş çik o, bîyayîş çik o. Ezo kokê tarîxî. Tarîx mi ser o kewe bîyo. Gil dayo. La ê gilî benê bombe sey torge mi ser o varênê. Ez mirena û merdişî ra pey newe ra gandar bena. Hêrişkarê çeqelî qet nêzanê ez bêmerg a. Her ke mirena bena vêşî û newe ra bena bigan. Newe ra ruh keweno bedenê mi. Gelo wexto ke vanê merdim fina bîne yeno dinya qala na rastîye kenê. Rastîya ke Efrîn de yena dîyene.

Ruh ruhê tarîxî yo. Ruhê xoverdayîşî yo. Ez xo ver ro dana, merdimîye xo ver ro dana. Ma key kotî ameyo dîyene, merdimîye vindî kerda. Merdimîye her tim ser kewena. Cinawirî çiqas gird û har bê, peynîya peynî çin benê. Çin benê verê çimanê ma de. Verê çimanê merdimîye de.

Tarîx de ÎV (Îsayî ra ver) yew şero giran û gird beno. No şer beyntarê persijan û spartayijan de yeno kerdene. Artêşa persan panc mîlyon leşkeran ra yena pê. Na artêşa panc mîlyonî hêrişê Sparta kena. Spartayijî nê hêrişî ra ver xo hadre kenê. Hîrê sey fedayîyê xo rusnenê cayêk. Nê hîrê sey Spartayî xo erzenê ver. Badê nê xoverdayîşî hîrê sey Spartayijî şer de mirenê. Badê cû benê tarîx. Labelê artêşa persijan ser nêkewena. Na serra 2018î nê menganê sibate û adare de xoverdayîşê ke beno, xoverdayîşêko tarîxî yo. Xoverdayîş xoverdayîşê spartayijan ra kemêr nîyo. Kurdî bi xoverdayîşî xo kenê hemrayîrê xoverdayoxanê verê. Kurdî fina benê tarîx. Tarîxo xoverdayox kurdan de bi ziwan beno. Kokê kanî ser o gilê newî ajî danê. Ez bena tarîx, tarîx beno ez. Seke Merdimê Kamilî vatbi: “Tarîx roja ma de ma tarîx de nimite yê.”

Şorişgêrê vîetnamijî vera dagîrkerîya Amerîka de xo ver ro danê. Bi serran şer yeno kerdene. Labelê êyê serkewtê, vîetnamij ê. Peynîye de no şer beno malê tarîxî. Çîyo ke ewro Efrîn de beno yê Vîetnamî ra tayêr nîyo. Yew ruho berz, yew îradeyo pola vejîyayo raste. Û no xoverdayîş yeno kerdene. Wa şaş nêro famkerdiş. Eke ma name kene, vanê dagîrker; eslê xo de dewletî ameyê têhet. Bi îmkananê tewr raveran galê anê Efrînî ser. Efrîn xo ver dano. Beno temsîlkarêko newe yê xoverdayoxan. Efrîn beno tarîx, tarîx Efrîn de beno ewro.

Ezo mirena binê bananê rijyayeyan de. Badê cû bena yew çuçik. Ezo şina yew dewa rindeke ver. Ha yo ez gilê yew vamêre de ya. Vamêre vilikî akerdê. Bi kilmî wisar o êdî. Menga adare heme xêr û berê xo rafînena verê çiman. Ez bena şa. Xirabîye ser o ney, holîye ser o şina. Çunke ez çuçik a. Ewnîyena dor û verê xo ra. Dûştê mi de yew dewe esta. Dewe ra cor yew gir. Dewe kaşê nê girî de ya. Dor û ver keske bîyo. Badê çend rojan vilik û gulê reng bi rengî akenê. Hewa ra nîyadayîş hende weş o qet meperse nêyeno vatene.

Mi xo bi xo va ‘Ez xo rê şenik hewn ra şirî’. Mi serê zincîya xo kerde pirçê xo mîyan. Hewn ra şîya nêşîya nişka yew veng ame. Vengêko xerîb ke caran mi nêheşnayo. Ez hetê dewe ra ewnîyaya, ewnîyaya ke çi bivînî. Yew dumano sîya dewe ra beno berz. Sey duyê lojine. Labelê qat bi qat yê lojine ra vêşî. Ez winî çimakerde menda. Nêzana se bikerî. Biperrî şirî yan bimanî. Qet nêzana. Du asmên ra vila bi. Kuçeyê dewe aseno êdî. Ha ya yew banê nêmerijîyaye ra yew cinîye vejîyaye teber. Bi vazdayîş remaye, ameye cêrê banê xo yê nêmerijîyaye. Ser û çimanê aye de sûrî estê. Ti vanê qey velgê gula sûre nayê rîyê aye ra. Hetê çepî ra rîyê aye bîyo çîlsûr. Cinîke ameye zanî naye ro. Xo çewt kerde. Badê xo rast kerde. Xo çewt kerde, şenik vinderte û xo rast kerde. Cinîke bîya xînt. Mezg sere ra perrayo. Bi hawayo bêkontrol hereket kena. Qey! Cinîke destanê xo ver bi asmênî akena, qey! Cinîke dana sêneyê xo ro, qey! Cinîke porê xo ruçiknena, qey! Cinîke…

Ez bîya çimbeloq winî ewnîyena. Matmende, qey! Mi perrê xo ver bi cor kerdî û hêz da xo. Ezo şina. Wîîîy pepo. Ez çi bivîna. Verê cinîke de di gedeyî. Yew kêna ya yo bîn lajek. Kêna diwês, lajek des serrî yo. Kêneke bîya dirbetin. Lingê ci zanîyî de bîyê qet. Hesteyê lingan şikîyayê. Lingî bedenê kêneke ra bîyê cîya. Labelê binê zanîyan de tena çerm mendo ke nêvisîyayo. Kêneke dayîka xo ra ewnîyena. Bêçare, bêhêvî, xembar. Dayîke bêmabên qîr dana. Gelo Homa vengê ci hesneno? Lajek, xo çarnayo waye û maya xo ser. Bi awiranê matmendeyan ewnîyeno. Wazeno hêz bido xo, la çi heyf. Nêşeno xo biresno maya xo û vajo “Ewro Homa ma het de nîyo. Xizir nêyeno hawara ma. Ma tena yê ewro. Ewro tena ma yê xo rê yar.” Lajek kîşta çepe ra sere ra heta lingan bîyo dirbetin. Gonî winî şina ke ti vanê qey zaf eceleyê aye esta. Ti vanê qey wazena rew ganê lajekî ca verda û kuçe de huşk biba. Biba bêruh. Ezo asmên ra ewnîyena. Bêhal û bêhêz a ez. Ma ez do se bikerî? Çi destê mi ra yeno? Ez tena şena şima rê binusa. Şima pê bihesê na dewa keske de se beno se nêbeno.

Ezo fina şina vamêre ser. Vamêre weş a. Boya wisarî vila kena. Mijdanîya wisarî dana mi. Nê pêrodayîşanê xedaran ra dima. Dewe de nuqtayê sîyayî asenê. Kaş keske-keske bereqîno. Orte de dewe. Dewe mîyan de deqê tarî. Nê deqê tarî menzere kenê xirabin. Ha o çik o? Girî ser de tarîye. Wîîîy gidî. Nika se beno? Tarîye çinayê sîya dayê xo ra. Winî yenê bi lezkanî. Sey bizan, bizanê rengsîyayan. Sey kergan, kerganê sîyayan. Ewro çarenusa na dewe sîya yo. Hem sîya hem zî tarî. Gelo peynîye senî bena?

Tarîyê çina sîya nêzdiyê dewe bîyê. Orraorra balefiran û gurme-gurme. Çi gurme-gurme! Zereyê mi visîya. Şenik mendbî ez bivirita. La ez sey merdiman nîya. Mi pîze de nêrindî, çin a. Coka ez nêşena sey merdiman bivirita. Nika ez çi wele xo ser o bikera? Kotî ser şira? Nêzana!

Yew vengo bîne, nişka ame goşanê mi. Ez vamêre ser ra ginaya war ro. Panc metre durê vamêre. Yew vayo bişid germe reyde ez pîşta. Perrê mi veşayî. Bîyêne sîya. Vamêre! Keskîye ser de nêmende. Bîya tarî. Sîyayî aye zî pîşt a. Ez nika bîya gêj. Çimê mi benê tarî. Gelo tarîye mi pîşena? Ez zî bena sîya?

Ruhê mi asmên de yo. Bi bedenê ney la bi ruhê xo ez fina asmên de ya. Çimê mi dewe ser o yê. Badê rojêk zerdîyî ameyî. Ver bi dewe. Zerdîyê ke ez qala ci kena, ser de estareyî estê. Estareyê sûrî. Winî bereqînî, winî bereqînî û winî bereqînî…

Zerdî leze kerdênê. Bi lezkanî ameyênê ver bi dewe. Her ke nêzdî bîyênê, tarîyî ke çinayê sîya têra pêştê dewe ra dûrî kewtênê. Ezo ruh, asmên de winî şa bena, peh, qet mepersê! Şenik-şenik dor û ver beno rengin. Ez bena nuştox, nuştoxê wextanê verê û yê newîyan.

 

 

 

 

Şîrove Binuse

Şîroveyê xo binuse!
Nameyê xo binuse